Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Prodea Investments
Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Prodea Investments

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Prodea Investments

RE+D magazine
30.12.2022

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της Prodea Investments προκειμένου να αποφασίσουν την τροποποίηση της του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στα μέλη και την απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

 Συγκεκριμένα οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν την τροποποίηση (συμπλήρωση) του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη της πρόβλεψης του άρθρου 82 παρ.2 του Ν. 4548/2018. 

Η έκτακτη γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, στις 19 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 26.01.2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική συνεδρίαση) δικαιούται να συμμετέχει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της 5ης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 14.01.2023. 


ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ