Εγκρίθηκε από την Γ.Σ της B&F Ενδυμάτων η μερική διάσπαση του κλάδου των ακινήτων
Εγκρίθηκε από την Γ.Σ της B&F Ενδυμάτων η μερική διάσπαση του κλάδου των ακινήτων

Εγκρίθηκε από την Γ.Σ της B&F Ενδυμάτων η μερική διάσπαση του κλάδου των ακινήτων

Με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα φέρει την επωνυμία «B AND SPLIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «B AND SPLIT Α.Ε.».
RE+D magazine
12.05.2023

Εγκρίθηκε από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας B&F ABEE ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαίου 2023. η μερική διάσπαση του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων που είχε ανακοινωθεί προ εξαμήνου.

Συγκεκριμένα αποφάσισε την σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, της «B AND SPLIT Α.Ε.», με έδρα στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην οποία θα εισφερθούν τα επενδυτικά ακίνητα της «B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» (μητρικής εταιρείας) με βάση τη λογιστική κατάσταση (ισολογισμό μετασχηματισμού) των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) του εισφερόμενου κλάδου της 30/06/2022.

Η γενική στνέλευση ενέκρινε το σύνολο των μέχρι σήμερα πράξεων ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρίας για τους σκοπούς της ως εν λόγω μερικής διάσπασης και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας να υπογράψει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, την Συμβολαιογραφική Πράξη Μερικής Διάσπασης καθώς και να εκπροσωπήσει την Εταιρεία ενώπιον όλων των αρμοδίων Αρχών, να συντάξει υπογράψει και υποβάλλει κάθε αναγκαίο για τη λήψη των νόμιμων αδειών και εγκρίσεων έγγραφο και εν γένει να προβεί σε κάθε πράξη και ενέργεια στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης αυτής για την Μερική Διάσπαση.

 Επιπλέον ενέκρινε το σχέδιο του καταστατικού της Συνιστώμενης – Επωφελούμενης Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη της διαδικασίας Μερικής Διάσπασης.