Διανομή μερίσματος στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ μετά από 13 χρόνια
Διανομή μερίσματος στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ μετά από 13 χρόνια

Διανομή μερίσματος στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ μετά από 13 χρόνια

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
RE+D magazine
13.05.2024

Την διανομή μερίσματος θα κληθούν, μεταξύ άλλων θεμάτων, να εγκρίνουν οι μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 10ης Μαΐου 2024, οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν μεταξύ άλλων αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €174.096.002,50, και στην συνέχεια αντίστοιχα μείωση κατά το ίδιο ποσό με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των €0,50 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και η τυχόν Επαναληπτική της να διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και με φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είτε από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε με τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023.

2. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2023.

3. Υποβολή της κοινής Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023-31/12/2023).

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2024 – 31.12.2024)- Καθορισμός της αμοιβής της.

7. Συμψηφισμός του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους €55.458.750,84 από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

8. Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγουμένων χρήσεων της Εταιρείας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης.

9. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €174.096.002,50, με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των €0,50 - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €174.096.002,50, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των €0,50 (πενήντα λεπτά) και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

12. Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, ή/και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4548/2018 ως ισχύει. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τον καθορισμό των δικαιούχων και οποιονδήποτε άλλον όρο της διάθεσης των μετοχών κατ' αρ. 114 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

13. Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

14. Διάφορες Ανακοινώσεις.