Διανομή μερίσματος € 0,11 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Trade Estates ΑΕΕΑΠ
Διανομή μερίσματος € 0,11 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Trade Estates ΑΕΕΑΠ

Διανομή μερίσματος € 0,11 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Trade Estates ΑΕΕΑΠ

RE+D magazine
25.04.2023

Δέκα εμπορικά ακίνητα συνολικής επιφάνειας 255.798 τ.μ. και συνολική αξία αποτίμησης που ανέρχεται στα 288,7 εκατ. ευρώ, σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο έχει πλέον στην κατοχή της η Trade Estates θυγατρική του Ομίλου Fourlis.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΑΕΕΑΠ τα έσοδα από μισθώματα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 18,9 εκατ. ευρώ, έναντι 6,7 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 184,2% που προέρχεται αφενός μεν από τη λειτουργία της εταιρείας σε δωδεκάμηνη βάση (έναντι εξάμηνης λειτουργίας το 2021) αφετέρου δε από την ενσωμάτωση μισθωμάτων από νέες επενδύσεις, όπως στο Εμπορικό Πάρκο FLORIDA1 και Εμπορικό Πάρκο οδού Πειραιώς που απέκτησε το 2022.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ περιλαμβάνει όλα τα υφιστάμενα ιδιόκτητα ακίνητα του Ομίλου, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της RHF (IKEA), τα logistic κέντρα στο Σχηματάρι και τα Οινόφυτα, καθώς και τα νέα επενδυτικά ακίνητα λιανικής στην Ελλάδα (Florida1 Retail Park και Piraeus Retail Park και Εμπορικό Πάρκο της πλατείας Κέννεντυ στο Χαλάνδρι) που απέκτησε το 2022.

Η εταιρεία η οποία αναμένεται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2023 να περάσει το κατώφλι του Χρηματιστηρίου Αθηνών δρομολογεί επενδύσεις με στόχο το χαρτοφυλάκιο της για την επόμενη τετραετία να φθάσει στα €800 εκατ. 

Όπως είπε ο επικεφαλής του Ομίλου κ. Φουρλής κατά τη διάρκεια πρόσφατης ενημέρωσης στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων σε αναλυτές, η αρχική δημόσια εγγραφή θα πραγματοποιηθεί με δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.


Τα οικονομικά αποτελέσματα

Τα Καθαρά Κέρδη για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 24,0 εκατ. ευρώ, έναντι 7,8 εκατ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, αποτέλεσμα της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας αλλά και της αύξησης των κερδών από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία.

 Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (adjusted EBITDA) για τη χρήση του 2022 ανήλθαν σε 14,8 εκατ. ευρώ, έναντι 5,9 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2021, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 149,8%. Τα Κέρδη από αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων για τη χρήση του 2022 ανήλθαν σε 13,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,0 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2021.

Ο Δείκτης Απόδοσης Χαρτοφυλακίου για το 2022, διαμορφώθηκε στο 7,3%.

Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 31η Δεκεμβρίου 2022 ήταν 210,9 εκατ. ευρώ ή 2,41 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 14,1% σε σύγκριση με την 31/12/2021.

Σε συνέχεια των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του έτους 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Trade Estates ΑΕΕΑΠ κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Μαρτίου 2023 αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,11 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2022.