Από 7/11 οι νέες μετοχές της Alpha Bank στο ταμπλό
Από 7/11 οι νέες μετοχές της Alpha Bank στο ταμπλό

Από 7/11 οι νέες μετοχές της Alpha Bank στο ταμπλό

Προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €230.990,51.
RE+D magazine
04.11.2022

Την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 ξεκινά η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 796.519 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Alpha Bank, που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ κατά €230.990,51, λόγω άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών από 36 Δικαιούχους-Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού (Material Risk Takers – MRTs) της Εταιρείας και Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σε τιμή διάθεσης €0,29 ανά μετοχή.

Οπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση στις 2 Νοεμβρίου 2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3178878, από τη Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €230.990,51, με καταβολή μετρητών και με έκδοση 796.519 νέων μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 η καθεμία και με τιμή άσκησης, επίσης, €0,29 ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αύξησής του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των €680.980.257,36, διαιρούμενο σε 2.348.207.784 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,29 η καθεμία. H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 3ης Νοεμβρίου 2022, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 796.519 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Oι εν λόγω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και, την ίδια ημερομηνία, οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).