Από 4 έως 6 Δεκεμβρίου η δημόσια εγγραφή της Orilina ΑΕΕΑΠ
Από 4 έως 6 Δεκεμβρίου η δημόσια εγγραφή της Orilina ΑΕΕΑΠ

Από 4 έως 6 Δεκεμβρίου η δημόσια εγγραφή της Orilina ΑΕΕΑΠ

Η εταιρεία διαθέτει χαρτοφυλάκιο 16 ακινήτων (15 επενδυτικά και ένα ιδιοχρησιμοποιείται).
RE+D magazine
29.11.2023

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή των μετοχών της Orilina Properties ΑΕΕΑΠ ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η ΑΕΕΑΠ θα προχωρήσει σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι το ποσό των €28.014.000, με καταβολή μετρητών, και την έκδοση έως 32.200.000 κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,87/ μετοχή, με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων το σύνολο των οποίων θα εισαχθούν στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι και θα παραμείνει ο Τρύφων Νάτσης συνιδρυτής του πανίσχυρου fund Brevan Howard Capital Management 

ORILINA_METOXOI-1.jpg

Η Orinlina διαθέτει επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αξίας €144 εκατ. με 16 ακίνητα μικτής επιφάνειας 70.134 τ.μ. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει Γραφεία, Κατοικίες, Καταστήματα, αποθήκες, οικόπεδα, έργα μικτής χρήσης και Private Club. 

Εχει «ηχηρή» παρουσία στη μεγάλη ανάπλαση του Ελληνικού που πραγματοποιεί η Lamda Development μέσω των έργων «Marina Residences by Kengo Kuma» και «Private Clubs».

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου οι εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων και η αξία κτήσης των ακινήτων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως αποθέματα του Ομίλου, όπως υπολογίστηκαν βάσει των εκθέσεων από Πιστοποιημένο Εκτιμητή, σημείωσαν αύξηση στο 2023, με τη συνολική τους αξία την 30.06.2023 να φτάνει τα €130.638.000, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε €122.961.000. 

Ο Όμιλος, στα πλαίσια αξιολόγησης ενδεχόμενης απομείωσης, προέβη σε εκτίμηση της εύλογης αξίας και του ακινήτου που ιδιοχρησιμοποιείται, η οποία την 30.06.2023 ανέρχεται σε 1.550.000 ευρώ, όπου η αξία κόστους στα βιβλία την ίδια ημερομηνία ανέρχεται σε 1.544.000 ευρώ.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου για την περίοδο μέχρι 30.06.2023 ανήλθαν σε κέρδη ύψους 4.200.000 ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022: 4.705.000 ευρώ), ενώ της Εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη ύψους 4.117.000 ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022: 3.351.000 ευρώ).

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των Κοινών Μετοχών στο Χ.Α. είναι:

ORILINA_METOXOI2.jpg

Στο Ελληνικό θα διατεθούν τα όλα τα κεφάλαια της αύξησης

Όλα τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ΑΜΚ, τα οποία υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν έως € 29,8 εκατ. (€30,6 εκατ., αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου € 0,8 εκατ.), θα διατεθούν εντός 3 ετών από την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου για τις ανάγκες χρηματοδότησης της υλοποίησης των επενδύσεων που έχει αναλάβει η Εταιρεία στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού. 

Ειδικότερα:

1. €27,3 εκατ. θα διατεθούν από την Εταιρεία εντός 36 μηνών για την πρώτη επένδυση που αφορά στην ανέγερση συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών συνολικής επιφάνειας ανωδομής που θα ξεπερνά τα 4.900τμ, με υπόγειους χώρους στάθμευσης και αποθήκες, σε συνολικό οικόπεδο επιφανείας 22.795,21 τμ. και

2. €2,5 εκατ. θα διατεθούν από την Εταιρεία εντός 24 μηνών για την δεύτερη επένδυση που αφορά στην ανέγερση Ιδιωτικής Λέσχης Μελών συνολικής επιφάνειας ανωδομής 1.340τμ με υπόγειους βοηθητικούς χώρους σε οικόπεδο επιφανείας 24.553τμ, όμορο με το οικόπεδο στο οποίο θα αναπτυχθούν οι πολυτελείς κατοικίες.