Άνοδος τζίρου 26,1% το 2021 για τα Πλαστικά Θράκης
Άνοδος τζίρου 26,1% το 2021 για τα Πλαστικά Θράκης

Άνοδος τζίρου 26,1% το 2021 για τα Πλαστικά Θράκης

Ο Όμιλος πέτυχε την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του, καταγράφοντας αρνητικό Καθαρό Δανεισμό (Net Cash) ύψους 9,3 εκατ. ευρώ.
14.04.2022

Ισχυρές επιδόσεις πέτυχε για την οικονομική χρήση του 2021 η εισηγμένη εταιρεία Πλαστικά Θράκης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση στα 428,4 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2021, αυξημένος κατά 26,1%, σε σύγκριση με το 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 103,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 43,2%, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 83,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 61,1% σε σχέση με το 2020. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης, για το 2021, τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδο Ομίλου, που σχετίζονται με τα προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, ανέρχονται σε 51,8 εκατ. ευρώ

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας, ο Όμιλος πέτυχε την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του, καταγράφοντας αρνητικό Καθαρό Δανεισμό (Net Cash) ύψους 9,3 εκατ. ευρώ, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυψαν τις δανειακές του υποχρεώσεις. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.12.2021 ανήλθε σε 252,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 176,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020.

Αναφορικά με το πρώτο τρίμηνο του 2022, η διοίκηση του Ομίλου παραμένει αισιόδοξη για την ικανοποιητική του πορεία, με δεδομένες τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν την τρέχουσα περίοδο, καθώς εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί σημαντικά πιο βελτιωμένη κερδοφορία, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο προ πανδημίας, ενώ θα υπολείπεται της κερδοφορίας της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, η συσχέτιση με το προηγούμενο έτος καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των έκτακτων συνθηκών τόσο εκείνης της περιόδου, όσο και της τωρινής.

Σχετικά με την πορεία συνολικά του 2022, η εταιρεία επισημαίνει ότι «το δυσχερές και ευμετάβλητο μακροοικονομικό περιβάλλον που περιγράφεται ανωτέρω, προκαλεί μεγάλη δυσκολία για να γίνουν σχετικές και ασφαλείς προβλέψεις. Ωστόσο, η μεγάλη προσπάθεια που πραγματοποιείται από τη διοίκηση του ομίλου και τις διοικήσεις των θυγατρικών εταιρειών σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης, διαμορφώνει συνθήκες συγκρατημένης αισιοδοξίας ότι ο όμιλος θα καταφέρει να υλοποιήσει τα πλάνα του και να διατηρήσει σε σημαντικό βαθμό την κερδοφορία του παραδοσιακού χαρτοφυλακίου που διαμορφώθηκε το 2021, καταδεικνύοντας ότι έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, με σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία, συγκριτικά με τα προ-πανδημίας επίπεδα. Αν και η υλοποίηση του συγκεκριμένου πλάνου αποτελεί θεμελιώδη στόχο της διοίκησης, υπάρχει ανησυχία για την πορεία ανάπτυξης των οικονομιών, κυρίως της Ευρώπης, καθώς και για την πορεία της κατανάλωσης λόγω των σημαντικών ανατιμήσεων που έχουν λάβει χώρα και του υψηλού πληθωρισμού, τα οποία ενδεχομένως να επαναπροσδιορίσουν τις ετήσιες εκτιμήσεις απόδοσης, τους επόμενους μήνες του έτους».