Αναζητεί ανάδοχο για έργα στο κλάδο των μεταφορών και υποδομών η ΚΕΕΕ
Αναζητεί ανάδοχο για έργα στο κλάδο των μεταφορών και υποδομών η ΚΕΕΕ

Αναζητεί ανάδοχο για έργα στο κλάδο των μεταφορών και υποδομών η ΚΕΕΕ

Με προϋπολογισμό 3.695.107 ευρώ για τις μεταφορές και 3.698.393 ευρώ για τις υποδομές.
RE+D magazine
16.05.2022

Δυο ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς «τρέχει» αυτό τον καιρό η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων για την επιλογή αναδόχου στα έργα: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στο κλάδο των Μεταφορών» και «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στο κλάδο των Υποδομών».

Σύμφωνα με σχετικές αναρτήσεις στην ηλεκτρονική σελίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με προϋπολογισμό 3.695.107 ευρώ για τις μεταφορές και 3.698.393 ευρώ για τις υποδομές.

Αντικείμενο των έργων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πιστοποίησης σε 2.249 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, για τις μεταφορές και 2.251 ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις περιφέρειες, για τις υποδομές, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση, σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών που παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολο της.

Η εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και εξατομικευμένη παρακολούθηση / υποστήριξη, η επαγγελματική κατάρτιση (θεωρία και πρακτική άσκηση), καθώς και η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκληθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων, αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης τους όσο και της διευκόλυνσης της πρόσβασης και επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Για τις μεταφορές η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/06/2022.και ώρα 14:00 δεδομένης της χρήσης του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και, αντίστοιχα, για τις υποδομές 17/06/2022 και ώρα 14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).