Αλλαγή πορείας για κεφάλαια που άντλησε η Lamda από την ΑΜΚ
Αλλαγή πορείας για κεφάλαια που άντλησε η Lamda από την ΑΜΚ

Αλλαγή πορείας για κεφάλαια που άντλησε η Lamda από την ΑΜΚ

Aναμένει το "πράσινο φως" της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 21.06.2023.
RE+D magazine
09.05.2023

Την μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που πραγματοποίησε η εταιρεία και τα οποία ανήλθαν σε €640 εκατ. (συνολικά €650 εκατ. μείον έξοδα έκδοσης €10 εκατ.) ανακοίνωσε η Lamda Development.

Σύμφωνα με την εταιρεία η εξαιρετική πορεία του έργου του Ελληνικού μέχρι σήμερα, καθιστά τη χρήση κεφαλαίων για εγγυητικές καλής εκτέλεσης από τις δανείστριες τράπεζες του έργου ως μη αναγκαία ή σημαντικά περιορισμένη. 

Οι αλλαγές αφορούν συγκεκριμένα για ποσό €100 εκατ. εκ των €166,65 εκατ. της Αύξησης που προοριζόταν για την καταβολή της δεύτερης δόσης του Τιμήματος Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. για το οποίο θα προστεθούν στην ήδη προβλεπόμενη χρήση, και οι εξής:

(i) η ανάπτυξη δυο εμπορικών κέντρων εντός του Ακινήτου στο Ελληνικό μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Lamda Ellinikon Malls S.M.S.A. που έχει ιδρυθεί για το σκοπό αυτό το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους 2025.  

(ii) η κάλυψη ομολογιακών δανείων έκδοσης θυγατρικών εταιρειών με σκοπό την κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων τους κατά τη διάρκεια του επόμενου χρονικού διαστήματος μέχρι το τέλος του έτους 2025, ή/και

(iii) η κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας μέχρι το τέλος του έτους 2025.

Το υπόλοιπο ποσό €66,65 εκατ. εκ των €166,65 εκατ. θα διατεθεί αποκλειστικά, όπως αρχικά προοριζόταν, για την καταβολή της Δεύτερης Δόσης, ενώ το υπολειπόμενο ποσό των €100εκ. για την καταβολή της Δεύτερης Δόσης μπορεί να καλυφθεί με κεφάλαια που η Εταιρεία έχει αντλήσει από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου τον Ιούλιο 2020.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα για τη χρήση των αντληθέντων του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση, για τα οποία προβλεπόταν να καλυφθούν οι δύο πρώτες δόσεις του Τιμήματος Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. (€300 εκατ η α δόση και €167 εκατ. η β δόση) η χρηματοδότηση της ΑΜΚ της εταιρείας που θα αναπτύξει τα δύο εμπορικά κέντρα (€133 εκατ.) και €40 εκατ. για κεφάλαια κίνησης.

Η απόφαση για τη μερική αλλαγή χρήσης θα τεθεί υπόψη της προγραμματισμένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 21.06.2023.