Αλλαγές στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων
Αλλαγές στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων

Αλλαγές στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων

Ανοίγει ο δρόμος προς την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
08.06.2022

Ανοίγει ο δρόμος προς την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης οφειλής και την έκδοση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού (μη ύπαρξης οφειλής ή πιστοποιητικού οφειλών με την ταυτότητα της οφειλής) με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου εσωτερικών «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα».

Συγκεκριμένα με την τροπολογία που ισχύει στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας» αντικαθίσταται με  «αποδεικτικό ασψαλιστικής ενημερότητας”  και δίδεται όταν  ισχύουν οι οι παρακάτω όροι: 

α) Αν υπάρχει ρυθμισμένη οψειλή και τηρούνται οι όροι ρύθμισης χορηγείται αποδεικτικό ασψαλιστικής ενημερότητας, εφόσον η οφειλή είναι διασψαλισμένη σύμφωνα τους όρους που ορίζει απόΦαση παρ. του άρθρου 29. Η οφειλή θεωρείται διασΦαλισμένη ιδίως όταν παρέχεται εμπράγματη ασΦάλεια σε άλλο ακίνητο κυριότητας του οψειλέτη η όταν προσκομίζεται εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας. Αν η οψειλή δεν είναι διασψαλισμένη, χορηγείται βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιοτικής ενημερότητας, υπό όρο παρακράτησης από το τίμημα ποσού μέχρι του ύψους της οψειλής. 

β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι ρυθμισμένη, χορηγείται βεβαίωση οψειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας προς σκοπό μεταβίβασης, επιπρόοθετο όρο παρακράτησης του ποσού της οφειλής από τίμημα και απόδοσής του στον οικείο Φορέα από τον συμβολαιογράψο. 

γ) Στις περιπτώσεις που τίμημα από μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού και δεν επαρκεί για ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου στις Βεβαιώσεις Οφειλής προς ΔΟΥ και τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από αυτό ικανοποιούνται συμμέτρως οι απαιτήσεις Φορολογικής Διοίκησης τις απαιτήσεις του ε-ΕΦΚΑ, μετά από ολοσχερή εξόφληση των Φόρων κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τη χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’ 266) και του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

Για μεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, εφόσον υψίσταται οφειλή, ρυθμισμένη μη, χορηγείται αποδεικτικό ασψαλιστικής ενημερότητας προς σκοπό της μεταβίβασης η της παραχώρησης, εφόσον υπάρχει ισόποση διασψάλισή της. 

Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, για έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής που επέχει Θέση ασφαλιοτικής ενημερότητας, λαμβάνονται υπόψη οι βεβαιωμένες, κατά χρόνο υποβολής του αιτήματος, οψειλές.