Σφίγγει ο κλοιός για το «ξέπλυμα» χρήματος
Σφίγγει ο κλοιός για το «ξέπλυμα» χρήματος

Σφίγγει ο κλοιός για το «ξέπλυμα» χρήματος

Τι προβλέπει νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
RE+D magazine
21.02.2022

Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ τροποποιεί τα όσα προβλέπονται μέχρι τώρα περί «ξεπλύματος» χρήματος (ΠΟΛ 1204/2018 και Ν. 4557/2018) βάζοντας χρονικό όριο τους έξι μήνες πριν ξεκινήσει η εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Ο νόμος ν. 4557/2018 προβλέπει ότι συγκεκριμένες κατηγορίες νομικών η φυσικών προσώπων όπως 

  • λογιστές, 
  • μεσίτες ακινήτων, έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, 
  • επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, 
  • επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες) 
  • έμποροι έργων τέχνης, 
  • έμποροι χαλιών, 
  • έμποροι επιβατικών ΙΧ αυτοκινήτων ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής 

που διενεργούν συναλλαγή σε μετρητά που αφορά ποσό €10.000 τουλάχιστο με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος.

Συγκεκριμένα οφείλουν να προχωρούν στην εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη, πριν από τη διενέργεια της συναλλαγής, βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή.

Επισημαίνεται ότι η εξακρίβωση και ο έλεγχος της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων θα πρέπει, κατά περίπτωση, να επεκτείνεται σε νομικές οντότητες που κατέχουν άλλες νομικές οντότητες και τα υπόχρεα πρόσωπα θα πρέπει να αναζητούν το ή τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία τελικά ασκούν έλεγχο μέσω ιδιοκτησίας ή με άλλα μέσα της νομικής οντότητας-πελάτη.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν. 

Στα υπόχρεα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους από τις διατάξεις του Ν.4557/2018, επιβάλλεται με απόφαση των αρμόδιων εποπτικών αρχών μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω κυρώσεις:

1. Ποινικές κυρώσεις

Φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται ο υπάλληλος του υπόχρεου νομικού προσώπου ή όποιο άλλο υπόχρεο προς αναφορά ύποπτων συναλλαγών πρόσωπο παραλείπει από πρόθεση να αναφέρει αρμοδίως ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες ή παρουσιάζει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, κατά παράβαση των σχετικών νομοθετικών, διοικητικών ή κανονιστικών διατάξεων και κανόνων, εφόσον για την πράξη του δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις.

2. Διοικητικές κυρώσεις

α) Στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα:

i) πρόστιμο μέχρι €1.000.000.

ii) πρόστιμο σε βάρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, υπεύθυνων για την τέλεση των παραβάσεων ή ασκούντων ανεπαρκή έλεγχο ή εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, λαμβανομένης υπόψη της θέσης ευθύνης και των εν γένει καθηκόντων τους, μέχρι €1.000.000.

iii) απομάκρυνση των ανωτέρω προσώπων από τη θέση τους, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, και απαγόρευση ανάληψης άλλης αντίστοιχης θέσης,

iv) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το νομικό πρόσωπο ή την οντότητα και την φύση της παράβασης,

v) οριστική απαγόρευση της άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, της ίδρυσης νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα ή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία,

vi) σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων, οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου ή της οντότητας ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

β) Στα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα:

i) πρόστιμο μέχρι €1.000.000,

ii) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το φυσικό πρόσωπο και την φύση της παράβασης,

iii) οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Οι αποφάσεις επιβολής των κυρώσεων δημοσιεύονται, όταν γίνουν αμετάκλητες, με ανάρτησή τους για χρονικό διάστημα πέντε ετών στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

ΕΔΩ Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ