Η στροφή του χαρτοφυλακίου στα Logistics έφερε αύξηση κερδών για την BriQ στο 9μηνο 2021
Η στροφή του χαρτοφυλακίου στα Logistics έφερε αύξηση κερδών για την BriQ στο 9μηνο 2021

Η στροφή του χαρτοφυλακίου στα Logistics έφερε αύξηση κερδών για την BriQ στο 9μηνο 2021

Στα €4,4 εκατ. τα έσοδα από ενοίκια της εισηγμένης το εξεταζόμενο διάστημα σημειώνοντας άνοδο 59% σε ετήσια βάση.
RE+D magazine
22.11.2021

Στα € 4,4 εκατ. διαμορφώθηκαν τα έσοδα από ενοίκια της BriQ Properties έναντι €2,8 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 59% κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του Ομίλου σε ακίνητα logistics.

Η αύξηση αυτή, όπως αναφέρει η εισηγμένη στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της στο χρηματιστήριο Αθηνών επιτεύχθηκε παρά τη μείωση των εσόδων κατά € 0,9 εκατ. εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω COVID-19, ενώ η αντίστοιχη μείωση του 2020 ήταν σημαντικά χαμηλότερη (€ 0,5 εκατ.).

Η σημαντική στροφή του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας στον τομέα των logistics αποτυπώνεται στη σύνθεση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις 30.09.2021, η οποία ήταν 48% logistics, 30% γραφεία, 17% ξενοδοχεία και 5% λοιπές χρήσεις, ενώ την 30.09.2020 ήταν 43% γραφεία, 27% ξενοδοχεία, 14% logistics και 16% οικόπεδα και λοιπές χρήσεις.

Η Εταιρεία κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση των μεγεθών της στο εννεάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ειδικότερα:

• Την 30.09.2021 οι επενδύσεις του Ομίλου περιλάμβαναν επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας € 116,7 εκ. έναντι ακίνητων αξίας € 106,0 εκ. την 31.12.2020 και € 72,5 εκ. την 30.09.2020.

• Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2021, η Εταιρεία προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικού ποσού € 9,6 εκ. οι οποίες περιλάμβαναν € 5,8 εκ. επενδύσεις στον τομέα των logistics και € 3,2 εκ. στον τομέα των γραφείων.

• Τα προσαρμοσμένα(1) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 71% και ανήλθαν σε € 3,2 εκ. έναντι € 1,8 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Τα προσαρμοσμένα(1) κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 76% και ανήλθαν σε € 2,6 εκ. έναντι € 1,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Τα προσαρμοσμένα(1) καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 78% και ανήλθαν σε € 2,5 εκ. έναντι € 1,4 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Το καθαρό κέρδος από την αναπροσαρμογή της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ανήλθε σε € 2,1 εκ. έναντι € 0,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Η Εσωτερική Λογιστική Αξία Μετοχής (N.A.V / μετοχή ) που αντιστοιχεί στους μετόχους της Εταιρείας ανήλθε σε € 2,42 έναντι € 2,37 την 31.12.2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,1%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30.09.2021 ανήλθαν σε € 4,3 εκατ. έναντι € 2,1 εκατ. την 31.12.2020.

Την 30.09.2021 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν € 29,1 εκατ. έναντι € 18,3 εκατ. την 31.12.2020. Η Εταιρεία την 30.09.2021 είχε στην κατοχή της συνολικά 358.618 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας € 0,8 εκατ. και αξίας κτήσης € 0,6 εκατ. (€ 1,74/μετοχή) που αντιστοιχούσαν στο 1,0% του μετοχικού της κεφαλαίου.