Διεθνής διαγωνισμός για ενεργειακή αξιοποίηση μονάδων αποβλήτων
Διεθνής διαγωνισμός για ενεργειακή αξιοποίηση μονάδων αποβλήτων

Διεθνής διαγωνισμός για ενεργειακή αξιοποίηση μονάδων αποβλήτων

RE+D magazine
14.02.2022

Τη διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε το Υπουργείο Ενέργειας για την ανάθεση του έργου «Mελέτη σκοπιμότητας δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης ΑΣΑ» της πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων», συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (350.000,00 €), ήτοι τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (434.00,00 €).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου 2021ΣΕ27510082 ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ταμείο Συνοχής με συνολικό προϋπολογισμό τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (350.000,00 €), ήτοι τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (434.00,00 €).

Δείτε την διακήρυξη.