Κέρδη €14,4 εκατ. στο α' τρίμηνο 2020 για την Prodea
Κέρδη €14,4 εκατ. στο α' τρίμηνο 2020 για την Prodea

Κέρδη €14,4 εκατ. στο α' τρίμηνο 2020 για την Prodea

Στα €2.228,1 εκατ. η αξία του χαρτοφυλακίου ψ
02.07.2020

Κύκλο εργασιών για το α' τρίμηνο του 2020 στα €42,1 εκατ. έναντι €33,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 (αύξηση €9,0 εκατ. ή 27,2%) ανακοίνωσε η Prodea Investments

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων και αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €26,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020 έναντι €27,6 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2019.

Υπογραμμίζεται ότι ο Όμιλος απέκτησε τη συμμετοχή στην Aphrodite Hills (ιδιοκτήτρια του Aphrodite Hills Resort στην Κύπρο) στο τέλος του α’ τριμήνου 2019 και τη συμμετοχή στην The Cyprus Tourism and Development Company (ιδιοκτήτρια του The Landmark Nicosia στην Κύπρο) στο β’ τρίμηνο του 2019. Συνεπώς τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2020 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της αντίστοιχης περιόδου 2019.

Μη λαμβάνοντας υπόψιν την επίδραση των προαναφερθέντων θυγατρικών, το adjusted EBITDA για το α’ τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε €27,9 εκατ. έναντι €27,6 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2019 (αύξηση €0,3 εκατ. ή 1,0% περίπου).Αντίστοιχα τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε €19,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020 έναντι €17,8 εκατ. την αντίστοιχο περίοδο του 2019. Μη λαμβάνοντας υπόψιν την επίδραση των θυγατρικών Aphrodite Hills και The Cyprus Tourism and Development Company, το FFO για το α’ τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε €20,5 εκατ. έναντι €17,8 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2019 (αύξηση €2,7 εκατ. ή 15,6% περίπου).

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Μαρτίου 2020 ανήλθε σε €1.435,3 εκατ. ή €5,62 ανά μετοχή έναντι €1.419,3 εκατ. και €5,56 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2019.Την 31η Μαρτίου 2020 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 374 εμπορικά ακίνητα, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.301 χιλ. τ.μ.Τριακόσια τριάντα (330) ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας.

Επίσης, είκοσι έξι (26) βρίσκονται στην Κύπρο, δεκατέσσερα (14) ακίνητα στην Ιταλία, δύο στη Βουλγαρία και δύο στη Ρουμανία.Η εύλογη αξία των ακινήτων του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2020 ανερχόταν €2.228,1 εκατ. (31.12.2019: 372 εμπορικά ακίνητα εύλογης αξίας €2.224,8 εκατ.).